ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการตลอดวันเกี่ยวกับกรมการค้าต่างประเทศ ในหัวข้อที่น่าสนใจ “ก้าวสู่ยุค Digital DFT” “รู้เพิ่มอีกนิด...ช่องทางใช้สิทธิ FTA” และ “มาตรการTCWMD” พร้อมคลินิกให้คำปรึกษา (การยื่นขอฟอร์ม การทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) การสมัครใช้งานระบบ Electronic Signature and Seal (ESS))


อ่านต่อ
ประกาศ

กรมฯ ได้เปิดรับสมัครขอรับการประเมินระบบงาน ICP ครั้งที่ 1/2566 (รุ่น 2) ระหว่างวันที่ 13-24 มีนาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) โดยหลังจากได้รับ E-mail ยืนยันการสมัครแล้ว ขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการลงทะเบียนในระบบ E-TCWMD (https://tcwmd.dft.go.th/etcwmd_iii/home) เพื่อยื่นเอกสารระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 โดยสามารถกรอกเอกสารและข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินระบบงาน ICP ได้ 3 ระดับ คือ

   (1) กรณีต้องการขอประเมินระบบงาน ICP ระดับดี (Beginner: B) บริษัทต้องยื่นเอกสารและข้อมูลให้ครบอย่างน้อย 2 หลักเกณฑ์ จาก 6 หลักเกณฑ์

   (2) กรณีต้องการขอประเมินระบบงาน ICP ระดับดีมาก (Intermediate: I) บริษัทต้องยื่นเอกสารและข้อมูลให้ครบอย่างน้อย 4 หลักเกณฑ์ จาก 6 หลักเกณฑ์ และ

   (3) กรณีต้องการขอประเมินระบบงาน ICP ระดับสมบูรณ์ (Total: T) บริษัทต้องยื่นเอกสารและข้อมูลให้ครบทั้งหมด 6 หลักเกณฑ์

   ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารสินค้าสองทาง กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า 02 528 7500-29 ต่อ 4710 หรือ 4713

คลิ๊กที่นี้สำหรับขั้นตอนการสมัครขอรับการประเมินระบบงาน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงาน TCWMD

มีนาคม 2566

eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)
eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)
eTCWMD
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
(e-TCWMD)