ขึ้นทะเบียน

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

เงื่อนไขการขึ้นทะเบียน

เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบการบริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทาง
(e-Thailand's Control on Weapons of Mass Destruction related Items : e-TCWMD)
กรุณาอ่านเงื่อนไขด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ระบบ e-TCWMD


 • 1.ผู้ใช้ระบบ e-TCWMD ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้ระบบ” และ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรมการค้าต่างประเทศ”
 • 2.ผู้ใช้ระบบยินยอมให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้ใช้ระบบระบุในการขึ้นทะเบียน หากกรมการค้าต่างประเทศพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จ กรมการค้าต่างประเทศมีสิทธิในการยกเลิกการขึ้นทะเบียนของผู้ใช้ระบบได้ โดยกรมการค้าต่างประเทศจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้ระบบทราบ เมื่อพิจารณาอนุญาตผู้ใช้ระบบจึงจะสามารถใช้ Email และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบได้
 • 3.ในการใช้งานระบบ e-TCWMD ผู้ใช้ระบบจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนตามจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ระบบเอง หากตรวจพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่เป็นความจริง กรมการค้าต่างประเทศจะระงับการใช้งานของผู้ใช้ระบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 4.ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างขึ้นทะเบียน เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นผู้ใช้ระบบ ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • 5.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ระบบที่ได้ขึ้นทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศทั้งหมดนั้น ผู้ใช้ระบบยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของกรมการค้าต่างประเทศ ซึ่งผู้ใช้ระบบต้องอนุญาตให้กรมการค้าต่างประเทศใช้ข้อมูลของผู้ใช้ระบบในงานที่เกี่ยวข้องกับกรมการค้าต่างประเทศ
 • 6.ผู้ใช้ระบบควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการระบบ e-TCWMD ของกรมการค้าต่างประเทศโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ระบบ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรมการค้าต่างประเทศขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
 • 7.ผู้ใช้ระบบจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบ e-TCWMD เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้ใช้ระบบ ได้ กรมการค้าต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

Conditions for registration to use information technology systems to support trade management systems that use two-way products.
(e-Trade Managment of Dual-use Items : e-TCWMD)
Please read the following terms and conditions carefully before register into e-TCWMD.


 • 1.The registrant to e–TMD, hereinafter referred to as “e–TMD User” and The Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce hereinafter referred to as “DFT”.
 • 2.The e-TCWMD User allows DFT to review all the information provided in the registration and will submit further information upon DFT’s request. If DFT found that such information is unclear or inaccurate, DFT has the right to refuse the registration to use e-TCWMD. Once the registration is approved, the registrant would be allowed to login by using his/her own Email and Password to use the e-TCWMD.
 • 3.The e-TCWMD User agrees to provide a complete, true and accurate information when using e-TCWMD. If DFT found that such information is untrue, inaccurate, not current or incomplete, DFT has the right to suspend or terminate the e-TCWMD User from accessing e-TCWMD without notice.
 • 4.The use of any information without owner’s consent will be considered as violation of privacy right and unlawful.
 • 5.The DFT reserves the right to access and use of information provided by the registrant (e-TCWMD user) for the purpose of Thai Trade Management of Dual-use items.
 • 6.The e-TCWMD User agrees to keep Email and password confidential. The DFT will not be liable for any change or damage arising from or in connection with the use of e-TCWMD.
 • 7.The e-TCWMD User agrees to strictly follow terms and conditions of use and access to e-TCWMD in order to protect the privacy of personal information. If the personal information have been stolen via electronic or loss because of unusual situations or any reason, DFT will not be responsible for such damages.
โปรดระบุชื่อผู้ใช้ระบบ/สิทธิการใช้ระบบ

โปรดระบุชื่อผู้ใช้ระบบ/สิทธิการใช้ระบบ

ข้อมูลผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียน

วัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียน